Folkehøyskole – En annerledes opplevelse

Skolens verdimessige basis er de grunnleggende menneskerettigheter som innebærer at skolekulturen skal være preget av frisinn med stor grad av romslighet og respekt for andres tro, meninger og livsanskuelser. Skolen skal ikke være dogmatisk, men heller være et sted for diskusjon og meningsutveksling mellom likeverdige parter.

Totalopplevelse

Et opphold på Skjeberg Folkehøyskole skal være en unik erfaring hvor det hele mennesket står i fokus. Den enkelte elev skal oppleve at skoleåret gir vesentlige bidrag til tanker, følelser, viten og ferdigheter. Hverdagslivet med undervisning, fellesaktiviteter, fritidssamvær og måltider smelter sammen i en totalopplevelse, hvor samspillet mellom det individuelle, det sosiale og det faglige gir en helhetlig fundamental erfaring.

 • Med samtalen som utgangspunkt

  I et oversiktlig skolesamfunn er samtalen utgangspunkt for den pedagogiske aktiviteten. Det er den personlige nære kontakten mellom alle – personale og elever – som gir inspirasjon til aktivitet. Den gode, uformelle samtalen kan forekomme hvor som helst og når som helst, ved middagsbordet, i undervisningen, i internatet. Innhold og metode i undervisningen blir også kontinuerlig justert gjennom slike samtaler. Det skal gi elevene den nødvendige innflytelse på læringsprosessen og gi utfordringer til samarbeidsevne og kreativitet.

  All vurdering og evaluering av elevarbeid på Skjeberg Folkehøyskole skal skje gjennom samtale.

 • En eksamens- og pensumfri skole

  Mange av de prosesser som settes i gang hos den enkelte elev, og som påvirkes i løpet av skoleåret, er ikke umiddelbart synlige for omgivelsene. Skjeberg Folkehøyskole opererer derfor ikke med resultatmål underveis i skoleåret, men ser hele skoleåret som en viktig del av dannelsesprosessen for den enkelte elev. Verdiorientering, kunnskap, innsikt og engasjement er vesentlige element i denne prosessen.

  Uten eksamenspress blir det den enkelte elevs egen motivasjon som skaper faglig aktivitet og gjør fagets egenverdi mer synlig for eleven. Folkehøyskolen som eksamens- og pensumsfri skole har en særlig god mulighet for å gi opplæring, veiledning og utfordringer som stimulerer den enkeltes evner og interesser.
  Eksamensfrihet er dessuten en nødvendig forutsetning for gjennom samtale å vurdere prestasjoner ut fra elevens faglige utgangspunkt og integritet. Det gir rom for å feile og for et åpent veiledningsforhold mellom elev og lærer. Eleven vil kunne prøve ut nye fagområder eller mer utfordrende oppgaver ut fra fagets egenverdi uten å måtte ta hensyn til at oppnådd kompetanse skal testes og sammenlignes mot andres i en avsluttende prøve/eksamen.
  Viktige oppgaver for læreren blir å motivere eleven til å jobbe faglig og utholdende (fremme lysten til å lykkes), finne engasjerende oppgaver, og videre gjennom valg av ulike arbeidsmetoder søke å nå skolens individuelle, sosiale og faglige mål.

 • Skolens tre perspektiver

  Det individuelle
  Sentralt i skolens virksomhet er et ønske om å utvikle en positiv selvfølelse hos den enkelte elev med tro på egne ferdigheter. Skolen skal legge til rette for at eleven kan ivareta sin personlighet, utvikle sin selvstendighet og selvtillit, samt oppøve trygghet foran et publikum. Det faglige opplegget skal stimulere eleven til å bli hovedaktør i sin egen lærings- og utviklingsprosess.
  Nøkkelord: Selvstendighet- ansvarlighet- mot.

  Det sosiale
  Skolen ser det som vesentlig at den enkelte elev oppøver samarbeidsevne, toleranse og sosiale ferdigheter. Omtanke og empati for medmennesker skal være en sentral del av skolens dannelsesprosjekt. Skolen ønsker i denne sammenheng å løfte fram miljø, integrering og utjevning mellom fattige og rike som sentrale tema. Dette skal stimuleres både gjennom faglige opplegg og i hverdagslivet på internatet. Å håndtere konflikter, opptre i grupper, tale sin sak, vise respekt for et flertall og et mindretall, er viktige sider ved dette.
  Nøkkelord: Empati – medbestemmelse – konflikthåndtering.

  Det faglige
  Faget er et viktig møtested for lærere og elever. Fagene skal i både innhold og form bygge på skolens verdigrunnlag. Innenfor dette legger skolen stor vekt på at elevene skal utvikle en faglig kompetanse innen valgte tema og fagområder. Dette innebærer tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og erfaringer gjennom undervisning, øving og prosjektarbeid. Individuell ansvarliggjøring for å få faglige prosjekt i mål er en viktig side ved dette.
  Nøkkelord: Kompetanse – kvalitetsbevissthet – utholdenhet.

 • Skolens profil - mennesker, medier og musikk

   

  Mennesker

  Nicolai F. S. Grundtvig, folkehøyskoletankens danske opphav, satte mennesket først i sine skolefilosofiske skrifter. Mennesket først skal også være bærende for Skjeberg Folkehøyskoles virksomhet. Skolen skal bidra til at hver enkelt elev kan oppleve tilværelsen som meningsfylt. De mest sentrale element for å oppnå dette er verdiorientering, kunnskap og engasjement.
  Vi ønsker derfor å gi elevene muligheter for i trygge omgivelser å prøve egne grenser når det gjelder

  * kreativitet
  * samarbeid
  * pågangsmot
  * allsidighet
  * munterhet

  Medier

  Mediefag står sentralt i skolens fagtilbud fordi det er en god inngangsport til arbeid med viktige samfunnsmessige begrep som demokrati, medborgerskap og samfunnsutvikling. Mediefagene kan hjelpe oss til å se og å utforske verden rundt oss. Skjeberg Folkehøyskole ønsker å trene elevenes evne til å bruke sine fagområder (her: journalistikk, grafisk form, kunst, bilder, film, musikk og idrett) på en bevisst og kritisk måte og knytte det til den enkeltes meningsdannende og holdningsskapende prosess. Arbeid med medier som fag er således ikke bare en opplæring i håndverksmessige og tekniske ferdigheter, men skal i langt viktigere grad fokusere på innhold, budskap og publisering.
  Skjeberg Folkehøyskole vil gjennom medieundervisningen inspirere elevene til å ta aktiv del i samfunnsdebatten lokalt, nasjonalt og globalt, og til aktivt medborgerskap i et flerkulturelt samfunn.

  Musikk

  Musikk er et viktig middel til kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer, språk, erfaringer og ferdigheter. Gjennom musikken vil vi bidra til å utvikle elevene til å bli aktive og ansvarsbevisste deltakere i et inkluderende fellesskap. Elevene kan gjennom musikk oppleve og forstå sammenhenger mellom det individuelle, det sosiale og det faglige.

 • Skolereglement

  Sist endret 19.5.2022

  1. Formål

  Reglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene, samt bidra til å fremme allmenndanning, folkeopplysning og til utviklingen av elevenes sosiale ferdigheter. Reglementet inneholder regler om atferd, alternative tiltak ved regelbrudd, samt fremgangsmåte når slike saker skal behandles jf. reglene i forvaltningsloven.

  1. Gyldighet

  Dette reglementet er vedtatt av styret for Skjeberg Folkehøyskole 19.mai 2022 og gjelder frem til annet blir vedtatt.

  1. Virkeområde

  Reglementet gjelder for elever ved Skjeberg Folkehøyskole. Reglementet gjelder ved aktiviteter i regi av skolen, på skolens område og i nærområdet.

  1. Rettigheter

  Skolen skal fremme allmenndanning og folkeopplysning i samsvar med Folkehøyskoleloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og styrevedtak ved Skjeberg Folkehøyskole.

  Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) ved skolen. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, i samarbeid med skolens personale og øvrige elever.

  Eleven har rett og plikt til å danne elevråd og rett til representasjon i styret.

  Eleven har rett til privatliv, og internatrommene er under skoleårets elevens private rom. Ved bekymring for liv og helse og/eller ved særskilte tilfeller, har ansatte tilgang til elevens rom.

  1. Skolepenger

  Skolepenger skal betales innen fastsatte frister. Tap av skoleplass eller at eleven slutter, medfører at elevene må betale skolepenger for de påfølgende 6 ukene. Manglende betaling av skolepenger kan medføre tap av skoleplass og at eleven ikke får delta på skolens reiser.

  1. Tilstedeværelse

  – Elever ved Skjeberg folkehøyskole skal være til stede på morgensamlinger, undervisning, fellesopplegg og arrangement i skolens regi, dersom ikke annet er avtalt med skolen.

  – Dersom eleven blir forhindret fra å møte, skal eleven gi beskjed til ansvarlig lærer. Er eleven syk, skal tilsynslærer ha beskjed slik at eleven får sykebesøk. Videre hjelp og tilsyn avtales mellom lærer og elev.

   

  – Alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer.

  – Fravær som skyldes omstendigheter beskrevet i brev fra Utdanningsdirektoratet 29.10.2007 kan begrenses oppad til 15 dager i skoleåret.

  – Det er en forutsetning med 90 % registrert elevframmøte for å få to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning. Med elevfremmøte menes deltakelse i undervisning, prosjekter og studieturer.  Eleven skal bli varslet når faren for å ikke oppnå 90% tilstedeværelse er tilstede.

  – Dersom eleven er kommet i en situasjon der det er klart at han/hun ikke vil klare kravet på 90% registrert fremmøte, kan eleven etter en konkret vurdering av rektor, få «hospitantstatus». Dette innebærer normalt at kravene til fremmøte innskjerpes for resten av skoleåret til minimum 90% fra uke til uke.

  1. Regler om atferd

  Elevene skal medvirke til et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet forøvrig. Eleven skal bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, og ta godt vare på alt utstyr som tilhører skolen. For bruk av IKT-ressurser skal eleven følge reglene til fylkeskommunen.

  Besøkende skal presenteres for tilsynslærer ved ankomst. Ved overnatting skal besøkende betale for kost og losji. Beløpet er kr 150,- per natt. Den som har besøk, belastes på neste månedsfaktura.
  Dyr er ikke tillatt på internatet eller i hovedbygg med unntak av førerhund.

  Det skal det være ro på internatene og internatområdet mellom klokken 23.00 og 07.00.

  7.1 Spesielt i forhold til atferd

  1. a) Vold, krenkende eller truende atferd er ikke akseptert.
  2. b) Eleven skal ikke ha med ulovlig datamateriale på skolen. Materialet av denne kategori skal heller ikke lastes ned eller spres elektronisk.
  3. d) Eleven skal ikke være i besittelse av våpen, våpenlignende gjenstander eller andre farlige gjenstander.
  4. e) Eleven skal ikke være påvirket av, i besittelse av alkohol, rus- eller andre dopingmidler eller være tilstede der slike forhold skjer på skolens bygg, på området eller nærområdet. Oppbevaring av alkohol eller tomgods på skolen er forbudt. Bruk av alkohol eller andre rusmidler utenfor skolens område som medfører uønsket atferd på skolen aksepteres ikke.
  5. f) Bruk, omsetting og eller oppbevaring av narkotika er ulovlig.
  6. g) Dersom det oppstår forsikringssaker der eleven selv er ansvarlig, må eleven dekke eventuelle kostnader (for eksempel skader i ruspåvirket tilstand).
  7. Reiser i skolens regi

  Under studiereiser gjelder dette reglementet og Norsk lov under hele turen.  Ved utenlandsturer kan linjene ha eget reisereglement tilpasset reisemålet. Brudd på reisereglementet blir tatt opp på stedet av reiseleder(e). Alvorlige og/eller gjentatte brudd vil kunne føre til hjemsendelse på egen regning. Brudd på reglementet under reiser vil følge ordinær saksbehandling ved hjemkomst.

  1. Brudd på reglementet

  Ved brudd på reglementet kan skolen iverksette opprette disiplinærsak og reaksjon overfor eleven(e). Reaksjonen må være hjemlet i reglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Elevene må på forhånd være kjent med konsekvensene av regelbrudd.

  9.1 Ved brudd på reglementet kan følgende reaksjon benyttes

  1. a) Samtaler om hendelsen som har medført disiplinærsak.
  2. b) Bortvisning fra undervisning eller skolen en hel skoledag og inntil tre skoledager. Ved grove brudd eller gjentatte regelbrudd inntil fem skoledager.
  3. d) Bortvisning for resten av skoleåret (tap av skoleplass).
  4. e) Disiplinærrådet kan inngå andre avtaler på reaksjoner dersom det ansees som et alternativ. Slike alternative avtaler kan ikke være mer inngripende (for eksempel kontakt med hjelpeapparat).
  5. Anmeldelse av straffbare forhold

  Skolen v/rektor vil som hovedregel anmelde straffbare forhold til politiet.

  1. Erstatning mv

  Dersom en elev skader skolens eiendom, kan det kreves erstatning etter erstatningsrettens regler. Rommet skal ved skoleslutt fraflyttes i samme forfatning det ble overtatt i. Dersom dette ikke gjøres, vil skolen fakturere eleven kostnader for reparasjoner og/eller vask.

  1. Saksbehandling ved disiplinære reaksjoner

  12.1 Eleven skal få mulighet til å forklare seg muntlig

  Før det blir tatt en avgjørelse om reaksjon, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for rektor og/eller disiplinærrådet. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer reaksjoner.

  12.2 Saksbehandlingen ved disiplinære reaksjoner som ikke er enkeltvedtak
  For reaksjon som ikke er enkeltvedtak som for eksempel påtale eller anmerkning fra skolens ansatte, gjelder ikke forvaltningsloven kap. 4–6. Det betyr at det ikke er klagerett på en reaksjon som ikke er enkeltvedtak. Også reaksjoner som ikke er enkeltvedtak skal skriftliggjøres.

  12.3 Saksbehandlingen ved disiplinære reaksjoner som er enkeltvedtak

  Reaksjon som for eksempel vedtak om bortvisning for en eller flere dager, samt tap av skoleplass er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. I tillegg til saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. 2 og 3, kommer saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. 4–6 til anvendelse.